Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand, status ultimo oktober 2022 | Åsgårdstrand Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand, status ultimo oktober 2022 – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

14. november, 2022 av Lisbeth

Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand, status ultimo oktober 2022

Velforeningen har skrevet leserinnlegg til Gjengangeren vedrørende nytt Allaktivitetshus i Åsgårdstrand:

Tirsdag 11. mai 1954 kunne innbyggerne i Åsgårdstrand lese i regionsavisen Tønsbergs Blad at vitenskapen nå var i stand til å forvandle sollys til elektrisitet, helt uten bevegelig deler – og med det kunne man nå øse elektrisk strøm ut av en uendelig og utømmelig kilde. I Norges minste by var fyringssesongen med ved og koks så vidt avsluttet, og innbyggerne regnet nok ikke med at det var sollyset som skulle gi byens bygg varme og elektrisitet i den nærmeste framtid. Da var det nok med større interesse at man i samme utgave kunne lese at «Vellet» var under restaurering og ominnredning. «Vellet», som var oppført på dugnad av stedets ungdom på en tomt donert av Simeon Kaye i 1904, skulle nå i kommunal regi få en meget stor og god scene; En scene som tilfredsstilte de krav Riksteateret satt. Det var garderobe for publikum, rom for skuespillerne, og salen skulle romme 150-200 mennesker. Alle hensyn skulle tas for at lokalet skulle få en god og tilfredsstillende akustikk, både for kino og teater. Kjøkkenet skulle moderniseres og helt ominnredes. En egen artikkel i samme avisutgave omhandlet bystyrets inngående diskusjoner rundt utstyret og utrustningen på «Vellet». Den store diskusjonen var tilsynelatende valg av stoler. Alle stolene ble grundig gjennomgått og prøvesittet, og vanskeligheten bestod i å finne en kvalitetsstol som var lett å flytte ut av salen når den skal brukes til fester, basarer o.l. Samtidig som det ikke kunne bli tale om rørstoler, som ville forårsake et forferdelig spetakkel når barna begynner å klapre med disse. Praktisk bruk og et fleksibelt bygg var viktig den gangen også, i et trangt etterkrigsbudsjett.

Bystyret i Åsgårdstrand var framsynte i 1954, for etter denne moderniseringen og uten store endringer tjente «Vellet» Åsgårdstrands innbyggere svært godt i over 50 år. Dette til tross for at byens innbyggertall økte fra 500 til rundt 3000. Huset hadde i denne perioden i tillegg til kino og teaterforestillinger, vært benyttet til utallige møter, fester, diskotek, bandkvelder, juletrefester, julemarkeder, basarer, salgsmesser, ungdomsklubb for å nevne noe.

Fra 2005 til 2012 var det vanskelig å holde aktivitet i bygget på grunn av brannsikkerhetskrav og generell slitasje, tross iherdig innsats og hundrevis av dugnadstimer fra brukere av bygget i disse årene. I 2012 var forfallet i det kommunale bygget, kommet så langt at kostnadene for en istandsetting ble betraktet som uoverkommelige for Horten kommune. «Vellet» ble stengt og besluttet solgt på det private markedet, og husets 106-årig historie i Åsgårdstrands tjeneste var ugjenkallelig slutt.

Det skulle imidlertid ikke være tvil om at kommunens minste by skulle få tilbake et bygg som skulle romme de funksjoner som gikk tapt i det gamle «Vellet». Dertil ble det sagt at dette skulle samlokaliseres med ÅIF som skulle få en etterlengtet idrettshall i håndballstørrelse. Hallen hadde vært på tegnebrettet siden begynnelsen av 1980-tallet, da ÅIF på dugnad bygget sitt nye klubbhus ved gressbanen bak Bakkeåsen. Et slik Allaktivitetshus hadde vært på kommunalt planstadiet siden 2005 – så skulle det kanskje ikke bli så galt for barn og unge, lag og foreninger og byboere i Åsgårdstrand?

Årene gikk og lite skjedde med Allaktivitetshuset i Åsgårdstrand. Arbeidsgrupper kom og gikk, planer ble lagt – og lagt bort. Løfter ble gitt, omkampene kom, og løftene ble glemt. Idrettsforeningen har greid seg bra. Den har større aktivitet enn noen gang og har et prekært behov for mer og større plass. Men kulturen har lidd stort. Teatergruppene, bandene og speiderne er borte, og rekruttering til korps og andre lag og foreninger er stadig mer utfordrende. Ungdomsklubben har gått på legd siden 2005, og har hatt tilhold der det har vært mulig å skaffe lokaler i alt fra Naustet Pub og Menighetshuset til ÅIFs klubbhus. I de perioder der fritidsklubben ikke har hatt disponible lokaler, har det ganske enkelt ikke vært noen fritidsklubb. Dette er selvfølgelig langt fra en situasjon som skaper engasjement og entusiasme og godt oppvekstmiljø for ungdommen. Åsgårdstrand har blitt en fattig by for barn og unge som ikke seiler eller spiller fotball. Samtidig har vi blant annet kunne se en helt ny hall i Lystlunden reise seg (2020), og et slitent kulturkvartalet i Storgata 37 fra 1896 var det visst mulig både å rehabilitere og finne midler til (2019). Vi får velge å tro at det også der var gitt løfter som skulle holdes – og at de løftene var enda eldre enn lovnadene Åsgårdstrand siden 2005 har fått om nytt Allaktivitetshus.

Nå er det imidlertid ingen tvil om det er Åsgårdstrands tur. Et samstemmig kommunestyre bestemte 13. juni 2022 at det skulle jobbes videre med alternativet med barnehage som ligger omtrent der ÅIFs klubbhus ligger i dag, og nytt Allaktivitetshus på jordet nord for den gamle kunstgressbanen. Samtidig skulle det også jobbes med kostnadsreduksjoner. I arbeidet som er gjort etter sommerferien er det laget hele 9 ulike alternativer, som er presentert i en 79 siders rapport «Videre utredning av prosjektalternativer for Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand – Delt løsning til lavere kostnader». Rapporten kan sees og lastes ned i sin helhet fra Velforenings nettsted www.asgardstrand.no. Med spillemidler, salg av de gamle barnehagetomtene, merverdi-fradrag m.m., så får nå politikerne et ganske klart tall på hva investeringsrammen er i de ulike alternativene.

Underlig nok har administrasjonen igjen lansert forslag om barnehage i Lønneveien samt flere uheldige og uønskede alternativer for et Allaktivitetshus i form av reduserte arealer og plasthall til idretten. I et av forslagene er likeså godt hele Allaktivitetshuset fjernet. Vi får velge å tro at administrasjonen har «overtolket» politikernes krav om kostnadsreduksjoner, og at det ikke ligger politiske føringer bak dette.

Lag og foreninger i Åsgårdstrand er entydige på at et nytt Allaktivitetshus skal inneholde et idrettsbygg av håndballbane-størrelse, og at det skal være tilstrekkelige lokaler slik at det både kan drives kulturelle og idrettslige aktiviteter i lokalene; Det skal være rom for lag og foreningsvirksomhet slik som på gamle «Vellet» og ikke minst rom for en ungdoms / fritidsklubb. Da står vi igjen med alternativ 1B eller 2A. Foreningene er noe delt i synet om alternativ 1B (som er helt identisk med forsommerens vedtak i kommunestyret) eller om alternativ 2A (der noen arealer til en viss grad brukes sammen med barnehagen i Bakkeåsen, mens hallen og idretten er i et eget bygg) er det mest ideelle for bruken i Åsgårdstrand. Det er imidlertid ingen tvil om at begge alternativene, med noen justering som naturlig vil komme i den videre prosjekteringsfasen, kan tjene Åsgårdstrand vel og godt i mange år framover. De øvrige alternativene er ganske enkelt ikke akseptable. Kommunen har fått oversendt lag og foreningers innstilling (ligger også på www.asgardstrand.no), og vi får tro den tas til følge.

Vi tør håpe at dagens kommunestyre torsdag 15. desember 2022 kan være like framsynte som bystyret var for nær 70 år siden da «Vellet» ble modernisert og bygget om. Vi vil ikke be politikerne legge seg for mye opp i stolvalget, men ha fokus på stedets utvikling og byggets innhold og fleksibilitet, akkurat som det gamle bystyret gjorde i sin tid. Da vil politikerne vedta å bygge det som er for lang tid siden ble lovet, og det som kan tilfredsstille Åsgårdstrands behov.

Den kulturelle og idrettslige energien og gleden, som i likhet med solenergien er en evigvarende og gratis energikilde, skal byens befolkning gjennom foreningslivet og dugnad greie å skape – men kommunen må legge forholdene til rette i et nytt og framtidsrettet Allaktivitetshus.

Det har de faktisk lovet; Horten love som det heter.

Av Lars Joachim Jacobsen, Åsgårdstrand Velforening

Det er stengt for kommentarer.