Leserbrev til Gjengangeren mandag 27. november 2017 fra Åsgårdstrand Velforening | Åsgårdstrand Leserbrev til Gjengangeren mandag 27. november 2017 fra Åsgårdstrand Velforening – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

27. november, 2017 av Lisbeth

Leserbrev til Gjengangeren mandag 27. november 2017 fra Åsgårdstrand Velforening

Kjære ordfører! Åsgårdstrand Velforening vil gjerne ønske ordføreren og kommunestyret God Jul og Godt Nytt År. Samtidig benytter vi sjansen til å reklamere for julemarkedet her 2. og 3. desember. Tror det blir veldig bra, og det er mange ildsjeler i gang. Forøvrig støtter Velforeningen markedet med ti rusen kroner.

Sist, men ikke minst, inviterer vi til folkemøte om områdeplanen og aktuelle saker i Åsgårdstrand tidlig vinter 2018. Vi kommer tilbake til detaljer om dette etter nærmere kontakt med administrasjonen din.

Du er sikkert klar over at det er stor lokal oppmerksomhet om områdeplanen, gjennomgangstrafikken, allaktivitetshuset, utbygging av skolejordet ved Bakkeåsen, rådhuskvartalet og andre forhold i Åsgårdstrand. Og vi er klar over at det nå er tid for å vedta neste års budsjett, fire års budsjett, infrastrukturplan med synliggjøring av kommende investeringer og snart en reguleringssak for bruken av skolejordet.

Vi er sikkert enige om hvor viktig det nå er å holde tunga rett i munnen og se disse forholdene i sammenheng. Vi viser i den forbindelse til vedtaket i kommunestyret 19. september 2016 (KOM-149/16): «Endelig forslag til planprogram for Områdereguleringsplan Åsgårdstrand godkjennes og vedtas. Administrasjonen bes om å samordne aktuelle saker i planområdet (ny barnehage, fritidsklubb, forslag om idrettshall/allaktivitetshus, kunstnerboligene,Rådhuskvartalet).»

Et svært fornuftig vedtak som vi legger til grunn at kommunen følger opp. Samtidig er vi litt undrende til deler av denne oppfølgingen og vil vise det ved noen eksempler. Et eksempel er omgjøringen av tidligere vedtak om bygging av ny barnehage til nytt vedtak om nødvendig oppussing av de gamle.

Men er det ikke mulig å se barnehage og allaktivitetshus i sammenheng? Det har de gjort i Sande. Der stoppet til og med kommunestyret vedtaket om ny barnehage til fordel for et samprosjekt mellom barnehage og allaktivitetshus. (Et forbilde for andre kommuner sier Norges Håndballforbund).

Vi registrerer også at allaktivitetshuset i kommunen seiler litt snevert under «idrettsanleggflagget», mens vi ser det som det viktigste tiltaket for kultur, bytreff, sosiale aktiviteter, idrett – ett forum og en arena som byen overhode ikke har. Og hvor mulighetene for andre tiltak i et felles prosjekt bør vurderes samtidig.

Et annet eksempel er saken om tilrettelagte boliger på skolejordet ved Bakkeåsen skole. Et viktig – og for de det gjelder et svært etterlengtet – prosjekt i seg selv. Men når arealet som skal benyttes per nå er regulert som «grønt areale», andre arealer på den andre siden av Bakkeåsen ikke er vurdert og det pågår arbeid med en Områdeplan – bør det ikke overraske at det er sterke meninger lokalt. Ikke om tiltaket, men om arealbruken.

Når reguleringssaken kommer går vi ut fra – utover å sannsynliggjøre behovet for denne omreguleringen – at i hvert fall hele dette området ses i sammenheng. Det vil si hvordan arbeidskirken, boligene, bussholdeplassen, restgrøntarealet og trafikk plasseres inn i en helhet.

Trafikk er et tredje eksempel – hvor vi etterlyser mer politisk oppmerksomhet i form av vedtak, prosjekter, forsøk, mulighetsutredninger osv. Vi har selv foreslått «gjennomkjøring forbudt». Det er sikkert ikke eneste mulighet, men hvilke andre muligheter er det? For trafikken kommer til å øke og den er en svært viktig rammebetingelse for mange av de delene som en Områdeplan vil omhandle.

Det siste eksempelet er etterlysing av kommunens tanker om en helhetlig utvikling og bruk av arealet omkring idrettsplassen – i og for seg i alle himmelretninger. Her er det flere grunneiere, ulike natur- og næringsinteresser, en kommunegrense og mange muligheter. Poenget her er at Områdeplanen og aktuelle saker er helt avhengig av hvordan man ser for seg bruken av dette arealet.

Det er altså helheten som er poenget i vår henvendelse til deg og kommunens politikere. Vi oppfordrer derfor kommunen til å fatte vedtak som reflekterer den helheten kommunestyret selv har vedtatt skal ligge til grunn. At de vedtak som er nødvendige for de ulike budsjett og infrastrukturplaner ikke stenger for mulige resultater av Områdeplanen og andre aktuelle saker. Kanskje man skulle la en slik betingelse ligge i de kommende vedtak.

Det er politikerne som bestemmer, men det er klokt og viktig å høre på lokalbefolkningen. Det har dere vært flinke til i forbindelse med dette arbeidet til nå. Det gjelder å stå løpet ut.

Legg igjen en kommentar