Områderegulering – Åsgårdstrand | Åsgårdstrand Områderegulering – Åsgårdstrand – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

10. januar, 2019 av Lisbeth

Områderegulering – Åsgårdstrand

Kommunestyret har i møte 11.12.2018 vedtatt områderegulering for Åsgårdstrand med PlanID 0701 00398.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll.

Vedtatt plankart (PDF, 9 MB)bestemmelser (DOCX, 85 kB) og planbeskrivelse (PDF, 5 MB) er lagt ut på kommunens Servicetorg/Rådhuset (Teatergata 11) og på Horten bibliotek.

Eventuelle klager

Planen kan påklages til fylkesmannen (PDF, 18 kB)innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Frist for å klage på vedtaket er satt til 30.01.2019 .

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett er tilgjengelig sammen med saksdokumentene på kommunens internettside

ERSTATNING/ INNLØSNING

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Her finner du informasjon og plandokumenter for ny områdereguleringsplan for Åsgårdstrand

PLANDOKUMENTER10

Underlagsdokumentasjon

For spørsmål vedrørende planforslaget, ta kontakt med prosjektleder Anne Hilde Hole, tlf 33 08 50 00

Eller epost: postmottak@horten.kommune.no.

Legg igjen en kommentar